TRIKONA Diamond Ring (Setting Price only - Pick your own Diamond)